ขณะนี้ได้เปิดระบบเพื่อให้ลงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แล้วนะคะ และขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ไปได้ด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือต่อไปนะคะ         สยป.เปิดห้องไลน์ "ชื่อฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพ" เพื่อตอบปัญหาการใช้งานโปรแกรมและตอบคำถามตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว สามารถเข้าเป็นสมาชิกโดยใช้หมายเลขโทร.0841600901หรือ 1515
สำหรับเจ้าหน้าที่
1. ประกาศผลคะแนนตัวชี้วัดฯ ประจำปี

สวนสาธารณะ/สวนหย่อม/

2. สวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร
    สวนสาธารณะรองของกรุงเทพมหานคร 

    สวนสาธารณะรองของกรุงเทพมหานคร(สำนักสิ่งแวดล้อม)
    พื้นที่สีเขียวยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร
3. จำแนกตามประเภทสวน 7 ประเภท
4. จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน
5. จำแนกตามกลุ่มเขต   /  รายงานรวม
6. สรุปข้อมูลสวนฯ 7 ประเภท
7. สวนของสำนักงานสวนสาธารณะดูแล
8. เปรียบเทียบเป้าหมาย (สำนักงานเขต)
    25562557/ 255825592560/
    256125622563/ 2564/ 2565/ 2566/ 2567
9. เปรียบเทียบเป้าหมาย (สำนักงานสวนสาธารณะ)
    25562557255825592560/
    256125622563/ 2564/ 2565/ 2566/ 2567
10. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
11. ระบบบันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกทม.

12. จำแนก 9 ประเภท
13. จำแนกตามเจ้าของพื้นที่
14. สรุปพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท (กรุงเทพมหานคร)
15. แบบสรุปการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรายไตรมาส
     /ภาพรวม
/ 9 ประเภทpdf 9 ประเภท excel 
                        7 ประเภท pdf7 ประเภท excel

พื้นที่สีเขียวภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

16. สรุปจำนวนพื้นที่สีเขียว 10 ประเภท
17. สรุปข้อมูลสวนหลังคา/สรุปข้อมูลสวนกำแพง

18. นิยามตัวชี้วัดปี 2567

       18.1 ตัวชี้วัดเจรจาสำนักงานเขต
20. พื้นที่สวนสาธารณะสวนหย่อมรายปี
  2538-2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/
      พื้นที่สีเขียว 9 ประเภทที่ไม่ใช่สวน
      พื้นที่สีเขียว 10 ประเภท
      สวนสาธารณะหลัก
      สวนสาธารณะหลักและรอง
      พื้นที่สีเขียวยั่งยืน
23 ประเมินผลแผนพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร
2561/2562/2563
ข้อมูลโดย: 50 สำนักงานเขต, สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 บอร์ดถามตอบแนะนำเสนอแนะ
 

เปิดแผนที่เต็มหน้า

 
บริหารจัดการด้านข้อมูล
สำนักงานสวนสาธารณะ
สำนักสิ่งแวดล้อม
โทร 02-2453748
บริหารจัดการฐานข้อมูล
กองยุทธศาสตร์สาธารณะสุข
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
โทร 02-2254558
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2228854 เบอร์ภายใน 1531,1532
1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
ผู้เข้าชม
7,237 คน 
จาก Mobile App
ผู้เข้าใช้
813 คน 
ผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม
53,509 คน