จำแนกตามผู้รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
4,225
20,924,396.455
2
หน่วยงานราชการอื่นๆ
938
6,696,200.752
3
หน่วยงานเอกชน
2,853
9,827,223.245
4
สถาบันการศึกษา
991
4,917,489.880
5
สถานพยาบาล
0
0.000
6
ศาสนสถาน
3
1,316.000
รวม
9,010
42,366,626.331
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)