จำแนกตามผู้รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
4,248
20,763,805.893
2
หน่วยงานราชการอื่นๆ
920
6,651,830.232
3
หน่วยงานเอกชน
2,779
9,570,694.083
4
สถาบันการศึกษา
1,010
4,958,169.880
5
สถานพยาบาล
0
0.000
6
ศาสนสถาน
0
0.000
รวม
8,957
41,944,500.089
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)