จำแนกตามผู้รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
4,199
21,027,866.288
2
หน่วยงานราชการอื่นๆ
971
6,817,628.539
3
หน่วยงานเอกชน
2,968
10,291,969.871
4
สถาบันการศึกษา
989
4,847,806.590
5
สถานพยาบาล
0
0.000
6
ศาสนสถาน
6
74,456.000
รวม
9,133
43,059,727.288
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)