รายงานสวนสาธารณะรองของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม (ณ วันที่ 29-06-2022 11:58:22)
พิมพ์ข้อมูล (สยป.54)
ลำดับ  รหัสพื้นที่ ชื่อสวนสาธารณะ สถานที่ตั้ง เขต ขนาดพื้นที่
ไร่ งาน วา

 1

 4052  สวนป้อมมหากาฬ    เขตพระนคร  4  0  0.00