จำแนกตามประเภทสวน 7 ประเภท
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
สวนเฉพาะทาง
30
322,853.449
2
สวนชุมชน
100
7,159,874.498
3
สวนถนน
2,923
7,103,259.692
4
สวนระดับเมือง
2
2,322,843.600
5
สวนระดับย่าน
20
8,318,404.600
6
สวนขนาดกลาง
1,105
11,527,210.244
7
สวนขนาดเล็ก
4,754
5,542,536.376
8
ไม่ได้ทำการระบุประเภท
76
69,643.872
รวม
9,010
42,366,626.331
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)