จำแนกตามประเภทสวน 7 ประเภท
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
สวนเฉพาะทาง
28
323,218.000
2
สวนชุมชน
102
7,378,609.658
3
สวนถนน
2,899
7,082,838.706
4
สวนระดับเมือง
2
2,322,843.600
5
สวนระดับย่าน
20
8,318,404.600
6
สวนหมู่บ้าน
1,127
11,781,289.471
7
สวนขนาดเล็ก
4,856
5,667,758.652
8
ไม่ได้ทำการระบุประเภท
70
81,559.872
รวม
9,104
42,956,522.560
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)