จำแนกตามประเภทสวน 7 ประเภท
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
สวนเฉพาะทาง
27
322,189.449
2
สวนชุมชน
98
7,158,676.898
3
สวนถนน
2,960
7,153,294.092
4
สวนระดับเมือง
2
2,322,843.600
5
สวนระดับย่าน
20
8,162,308.600
6
สวนขนาดกลาง
1,251
11,543,972.368
7
สวนขนาดเล็ก
4,538
5,228,763.701
8
ไม่ได้ทำการระบุประเภท
61
52,451.380
รวม
8,957
41,944,500.089
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)