แสดงข้อมูลพท.สีเชียวของกทม. (กรุงเทพมหานคร) 10 ประเภท
ลำดับ
พื้นที่กลุ่มเขต 6 กลุ่ม
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
2,050
9,085,823.574
2
3,311
78,056,260.310
3
2,290
16,283,871.829
4
1,946
22,471,780.233
5
2,861
73,150,878.785
6
3,091
11,647,792.395
รวม
15,549
210,696,407.127
พื้นที่สวนมีจำนวน แห่ง มีพื้นที่ ตร.ม. แสดง
พื้นที่สีเขียวอื่นๆมีจำนวน แห่ง มีพื้นที่ ตร.ม.แสดง
พื้นที่ทั้งหมดมีจำนวน 15549 แห่ง มีพื้นที่ 210,696,407.127 ตร.ม.แสดง
กราฟเปรียบเทียบ แสดง
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)