แสดงข้อมูลพท.สีเชียวของกทม. (กรุงเทพมหานคร) 10 ประเภท
ลำดับ
พื้นที่กลุ่มเขต 6 กลุ่ม
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
2,093
9,137,548.078
2
3,518
80,425,823.011
3
2,376
16,506,798.952
4
2,112
22,928,054.744
5
2,958
72,122,752.875
6
3,158
12,044,415.719
รวม
16,215
213,165,393.378
พื้นที่สวนมีจำนวน แห่ง มีพื้นที่ ตร.ม. แสดง
พื้นที่สีเขียวอื่นๆมีจำนวน แห่ง มีพื้นที่ ตร.ม.แสดง
พื้นที่ทั้งหมดมีจำนวน 16215 แห่ง มีพื้นที่ 213,165,393.378 ตร.ม.แสดง
กราฟเปรียบเทียบ แสดง
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)