แสดงข้อมูลพท.สีเชียวของกทม. (กรุงเทพมหานคร) 10 ประเภท
ลำดับ
พื้นที่กลุ่มเขต 6 กลุ่ม
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
2,045
9,089,363.725
2
3,411
78,734,376.776
3
2,296
16,370,752.789
4
2,039
22,579,827.984
5
2,894
71,709,342.503
6
3,165
12,038,484.395
รวม
15,850
210,522,148.172
พื้นที่สวนมีจำนวน แห่ง มีพื้นที่ ตร.ม. แสดง
พื้นที่สีเขียวอื่นๆมีจำนวน แห่ง มีพื้นที่ ตร.ม.แสดง
พื้นที่ทั้งหมดมีจำนวน 15850 แห่ง มีพื้นที่ 210,522,148.172 ตร.ม.แสดง
กราฟเปรียบเทียบ แสดง
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)