ตารางเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2567

ปีข้อมูล  

 

   
ลำดับ พท.กลุ่มเขต จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.) สัดส่วนประชากร(ตร.ม./คน) ร้อยละต่อพื้นที่กทม.
10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน
 1  กรุงเทพกลาง  2,094  880  1,214  9,124,859.891  5,078,110.901  4,046,748.990  15.23  8.48  6.75  0.58  0.32  0.26
 2  กรุงเทพตะวันออก  3,546  1,698  1,848  80,819,224.611  68,033,867.467  12,785,357.144  58.92  49.60  9.32  5.15  4.34  0.82
 3  กรุงธนเหนือ  2,377  1,054  1,323  16,517,030.952  11,497,003.333  5,020,027.619  22.58  15.72  6.86  1.05  0.73  0.32
 4  กรุงเทพเหนือ  2,146  1,141  1,005  23,103,763.792  15,211,065.810  7,892,697.982  22.09  14.55  7.55  1.47  0.97  0.50
 5  กรุงธนใต้  2,968  1,187  1,781  72,131,001.155  64,166,616.077  7,964,385.077  75.59  67.25  8.35  4.60  4.09  0.51
 6  กรุงเทพใต้  3,171  1,210  1,961  12,106,011.759  6,783,626.131  5,322,385.628  15.73  8.82  6.92  0.77  0.43  0.34