ตารางเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2566

ปีข้อมูล  

 

   
ลำดับ พท.กลุ่มเขต จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.) สัดส่วนประชากร(ตร.ม./คน) ร้อยละต่อพื้นที่กทม.
10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน
 1  กรุงเทพกลาง  2,045  845  1,200  9,089,363.725  5,072,546.092  4,016,817.634  14.89  8.31  6.58  0.58  0.32  0.26
 2  กรุงเทพตะวันออก  3,411  1,609  1,802  78,734,376.776  66,278,542.471  12,455,834.305  57.72  48.59  9.13  5.02  4.22  0.79
 3  กรุงธนเหนือ  2,296  1,003  1,293  16,370,752.789  11,385,588.533  4,985,164.257  22.15  15.41  6.75  1.04  0.73  0.32
 4  กรุงเทพเหนือ  2,039  1,055  984  22,579,827.984  14,756,175.362  7,823,652.622  21.54  14.07  7.46  1.44  0.94  0.50
 5  กรุงธนใต้  2,894  1,144  1,750  71,709,342.503  63,800,602.369  7,908,740.134  75.01  66.74  8.27  4.57  4.07  0.50
 6  กรุงเทพใต้  3,165  1,184  1,981  12,038,484.395  6,862,067.015  5,176,417.380  15.49  8.83  6.66  0.77  0.44  0.33