ตารางเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2565

ปีข้อมูล  

 

   
ลำดับ พท.กลุ่มเขต จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.) สัดส่วนประชากร(ตร.ม./คน) ร้อยละต่อพื้นที่กทม.
10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน 10 ประเภท 9 ประเภท สวน
 1  กรุงเทพกลาง  2,050  833  1,217  9,085,823.574  5,065,603.542  4,020,220.032  14.61  8.15  6.47  0.58  0.32  0.26
 2  กรุงเทพตะวันออก  3,311  1,544  1,767  78,056,260.310  65,762,608.143  12,293,652.167  57.39  48.35  9.04  4.98  4.19  0.78
 3  กรุงธนเหนือ  2,290  967  1,323  16,283,871.829  11,300,959.333  4,982,912.497  21.76  15.10  6.66  1.04  0.72  0.32
 4  กรุงเทพเหนือ  1,946  990  956  22,471,780.233  14,702,487.611  7,769,292.622  21.36  13.98  7.39  1.43  0.94  0.50
 5  กรุงธนใต้  2,861  1,131  1,730  73,150,878.785  65,276,371.235  7,874,507.551  76.27  68.06  8.21  4.66  4.16  0.50
 6  กรุงเทพใต้  3,091  1,127  1,964  11,647,792.395  6,643,877.175  5,003,915.220  14.81  8.44  6.36  0.74  0.42  0.32