จำแนกตามประเภทสวน 9 ประเภท
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
สนามกีฬากลางแจ้ง
436
3,819,313.680
2
สนามกอล์ฟ
33
11,811,172.400
3
แหล่งน้ำ
297
7,286,949.394
4
ที่ลุ่ม
489
9,820,114.672
5
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
4,206
45,531,031.447
6
พื้นที่ไม้ยืนต้น
327
5,862,669.685
7
พื้นที่เกษตรกรรม
551
36,661,354.217
8
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
169
46,827,061.288
9
พื้นที่อื่นๆ
84
1,132,240.256
รวม
6,592
168,751,907.039
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)