จำแนกตามประเภทสวน 9 ประเภท
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
สนามกีฬากลางแจ้ง
453
3,862,102.480
2
สนามกอล์ฟ
34
11,821,972.400
3
แหล่งน้ำ
318
7,660,582.902
4
ที่ลุ่ม
502
9,857,398.168
5
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
4,561
45,841,603.693
6
พื้นที่ไม้ยืนต้น
347
4,449,616.352
7
พื้นที่เกษตรกรรม
681
39,280,323.812
8
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
183
47,160,515.416
9
พื้นที่อื่นๆ
112
1,221,997.136
รวม
7,191
171,156,112.360
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)