จำแนกตามประเภทสวน 9 ประเภท
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
สนามกีฬากลางแจ้ง
444
3,834,322.480
2
สนามกอล์ฟ
33
11,811,172.400
3
แหล่งน้ำ
305
7,502,647.262
4
ที่ลุ่ม
492
9,683,699.272
5
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
4,345
44,844,694.875
6
พื้นที่ไม้ยืนต้น
336
4,459,215.152
7
พื้นที่เกษตรกรรม
614
37,877,896.945
8
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
175
46,985,833.198
9
พื้นที่อื่นๆ
97
1,184,800.256
รวม
6,841
168,184,281.841
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)