จำแนกตามผู้รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
144
2,069,569.036
2
หน่วยงานราชการอื่นๆ
535
7,474,394.794
3
หน่วยงานเอกชน
6,311
159,018,376.159
4
สถาบันการศึกษา
188
2,534,867.931
5
สถานพยาบาล
0
0.000
6
ศาสนสถาน
2
2,376.000
รวม
7,180
171,099,583.920
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)