จำแนกตามผู้รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
143
2,065,205.508
2
หน่วยงานราชการอื่นๆ
501
7,355,742.500
3
หน่วยงานเอกชน
5,756
156,767,717.260
4
สถาบันการศึกษา
184
2,523,267.931
5
สถานพยาบาล
0
0.000
6
ศาสนสถาน
0
0.000
รวม
6,584
168,711,933.199
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)