จำแนกตามผู้รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสวน
พื้นที่สีเขียว/สวน
พื้นที่รวม
จำนวน-แห่ง
(ตารางเมตร)
1
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
142
2,062,885.508
2
หน่วยงานราชการอื่นๆ
517
7,456,238.754
3
หน่วยงานเอกชน
5,985
156,075,225.208
4
สถาบันการศึกษา
185
2,532,867.931
5
สถานพยาบาล
0
0.000
6
ศาสนสถาน
1
536.000
รวม
6,830
168,127,753.401
ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม (พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)