ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2566
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
90,446
172
743
145
2,138.210
1,255,352.84
1
1
1
-
2,000.00
0.16
1,257,352.84
2
66,347
151
128
67
4,182.000
248,328.00
1
-
1
-
400.00
0.16
248,728.00
3
209,120
219
460
310
6,387.550
885,550.20
-
-
-
-
0.00
0.00
885,550.20
4
95,523
310
1,833
401
10,999.190
3,137,196.76
2
1
2
-
2,400.00
0.08
3,139,596.76
5
153,792
136
1,287
150
5,887.870
2,142,751.48
-
-
-
-
0.00
0.00
2,142,751.48
6
143,330
164
251
127
3,652.620
467,010.48
-
-
-
-
0.00
0.00
467,010.48
7
166,289
91
448
92
1,450.030
759,400.12
3
4
-
90.00
6,760.00
0.89
766,160.12
8
111,052
125
102
96
4,077.000
217,908.00
-
-
-
-
0.00
0.00
217,908.00
9
78,602
121
711
107
3,770.000
1,195,480.00
-
-
-
-
0.00
0.00
1,195,480.00
10
101,802
215
796
163
7,575.357
1,369,101.43
6
11
3
3.83
18,815.32
1.37
1,387,916.75
11
79,228
174
1,059
226
8,146.230
1,817,384.92
-
-
-
-
0.00
0.00
1,817,384.92
12
123,761
235
271
236
7,426.750
557,707.00
4
8
-
60.00
13,040.00
2.34
570,747.00
13
99,591
135
134
112
2,649.500
269,798.00
-
-
-
-
0.00
0.00
269,798.00
14
185,369
83
513
78
50,927.690
1,055,710.76
1
-
3
-
1,200.00
0.11
1,056,910.76
15
192,253
353
523
299
8,797.330
991,589.32
5
12
3
10.00
20,440.00
2.06
1,012,029.32
16
61,579
116
101
102
5,229.000
223,316.00
1
1
-
-
1,600.00
0.72
224,916.00
17
99,729
188
156
96
7,199.810
316,799.24
-
-
-
-
0.00
0.00
316,799.24
18
141,489
184
476
195
6,156.636
864,226.55
-
-
-
-
0.00
0.00
864,226.55
19
184,805
345
2,160
332
12,981.538
3,640,726.15
3
7
2
8.65
12,034.58
0.33
3,652,760.73
20
79,095
162
175
118
5,275.860
348,303.44
2
-
-
29.00
116.00
0.03
348,419.44
21
119,431
184
113
167
5,064.000
267,856.00
11
3
1
60.00
5,440.00
2.03
273,296.00
22
86,155
200
213
195
6,658.500
445,434.00
1
2
2
80.00
4,320.00
0.97
449,754.00
23
101,246
238
541
193
7,109.310
971,237.24
4
5
1
52.50
8,610.00
0.89
979,847.24
24
87,475
142
91
212
5,552.717
252,610.87
-
-
-
-
0.00
0.00
252,610.87
25
43,914
285
32
187
9,554.820
164,219.28
2
1
-
87.00
1,948.00
1.19
166,167.28
26
138,050
166
472
182
2,923.300
839,693.20
5
1
1
46.00
2,184.00
0.26
841,877.20
27
40,844
138
493
128
5,439.000
861,756.00
-
-
-
-
0.00
0.00
861,756.00
28
182,984
122
1,891
123
3,374.526
3,088,298.11
-
-
-
-
0.00
0.00
3,088,298.11
29
39,310
119
130
87
3,564.160
257,056.64
-
-
-
-
0.00
0.00
257,056.64
30
65,275
87
100
77
3,181.010
203,524.04
-
-
-
-
0.00
0.00
203,524.04
31
86,290
357
102
296
7,409.755
311,239.02
2
-
-
49.10
196.40
0.06
311,435.42
32
41,646
120
357
122
3,765.890
635,063.56
1
-
1
20.00
480.00
0.08
635,543.56
33
122,070
136
194
164
4,147.790
392,591.16
-
-
-
-
0.00
0.00
392,591.16
34
141,030
196
434
221
8,295.360
815,981.44
3
38
3
43.89
62,175.56
7.62
878,157.00
35
74,114
250
265
249
7,169.670
552,278.68
1
-
2
-
800.00
0.14
553,078.68
36
66,279
180
381
159
5,878.030
696,712.12
2
1
-
-
1,600.00
0.23
698,312.12
37
76,590
195
242
157
6,031.730
474,126.92
-
-
-
-
0.00
0.00
474,126.92
38
178,350
207
353
205
10,554.210
689,016.84
8
10
3
25.38
17,301.52
2.51
706,318.36
39
114,275
127
368
129
4,092.400
656,769.60
-
-
-
-
0.00
0.00
656,769.60
40
104,478
210
81
145
5,882.486
211,129.95
-
-
-
-
0.00
0.00
211,129.95
41
80,830
167
56
152
3,080.440
162,721.76
1
-
-
50.00
200.00
0.12
162,921.76
42
122,676
130
394
152
4,685.600
709,942.40
-
-
-
-
0.00
0.00
709,942.40
43
96,211
164
280
160
4,910.964
531,643.85
5
15
-
-
24,000.00
4.51
555,643.85
44
20,168
101
2
61
27,939.855
139,359.42
-
-
-
-
0.00
0.00
139,359.42
45
72,648
110
187
88
5,297.390
355,589.56
-
-
-
-
0.00
0.00
355,589.56
46
208,928
137
628
172
5,096.486
1,093,985.94
-
-
-
-
0.00
0.00
1,093,985.94
47
155,243
231
411
315
10,359.440
825,037.76
1
1
-
-
1,600.00
0.19
826,637.76
48
181,367
209
855
202
3,341.570
1,462,166.28
2
21
1
-
34,000.00
2.33
1,496,166.28
49
100,360
210
1,111
90
4,812.680
1,832,850.72
1
-
2
32.00
928.00
0.05
1,833,778.72
50
83,493
134
236
138
6,425.977
458,503.91
-
-
-
-
0.00
0.00
458,503.91
รวม /(เฉลี่ย)
5,494,932
8,931
26,326
1
9.24
42,122,036.95
79
152
3
47.35
244,589.38
0.58
42,366,626.33
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2566 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2566 ดำเนินการได้ 79 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 152 ไร่ 3 งาน 47.35 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2565 ดำเนินการได้ 244 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 719 ไร่ - งาน 15.88 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2564 ดำเนินการได้ 254 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 527 ไร่ 1 งาน 63.06 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2563 ดำเนินการได้ 318 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 634 ไร่ 2 งาน 96.26 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 47.02 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2562 ดำเนินการได้ 318 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 737 ไร่ 2 งาน 30.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 98.34 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 357 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ 2 งาน 83.05 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.96 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,268 ไร่ 2 งาน 52.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 169.15 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 360 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 926 ไร่ - งาน 84.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.50 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 3765 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 10,070 ไร่ 2 งาน 33 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 201.41 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.70 ต่อพื้นที่กทม. ((42366626.331271/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2566 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100