ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2566
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
90,446
172
743
145
2,138.210
1,255,352.84
2
1
1
89.00
2,356.00
0.19
1,257,708.84
2
66,347
147
128
66
4,053.000
247,412.00
2
-
1
57.00
628.00
0.25
248,040.00
3
209,120
219
460
310
6,387.550
885,550.20
6
23
-
-
36,800.00
4.16
922,350.20
4
95,523
310
1,833
401
10,999.190
3,137,196.76
7
59
1
39.50
94,958.00
3.03
3,232,154.76
5
153,792
136
1,287
150
5,887.870
2,142,751.48
1
14
-
-
22,400.00
1.05
2,165,151.48
6
143,330
164
251
127
3,652.620
467,010.48
2
1
1
-
2,000.00
0.43
469,010.48
7
166,289
87
432
89
1,388.030
732,352.12
6
12
2
15.00
20,060.00
2.74
752,412.12
8
111,052
123
102
96
4,036.000
217,744.00
1
-
-
95.00
380.00
0.17
218,124.00
9
78,602
121
711
108
3,670.000
1,195,480.00
1
3
-
-
4,800.00
0.40
1,200,280.00
10
101,802
215
796
163
7,575.357
1,369,101.43
10
16
1
89.78
26,359.10
1.93
1,395,460.53
11
79,228
174
1,059
226
8,146.230
1,817,384.92
12
2
3
24.90
4,499.58
0.25
1,821,884.50
12
123,761
235
271
236
7,426.750
557,707.00
4
8
-
60.00
13,040.00
2.34
570,747.00
13
99,591
135
134
112
2,649.500
269,798.00
2
1
-
50.00
1,800.00
0.67
271,598.00
14
185,369
83
513
78
50,927.690
1,055,710.76
2
4
1
-
6,800.00
0.64
1,062,510.76
15
192,253
353
523
299
8,797.330
991,589.32
5
12
3
10.00
20,440.00
2.06
1,012,029.32
16
61,579
116
100
101
5,146.000
220,984.00
2
1
-
7.00
1,628.00
0.74
222,612.00
17
99,729
188
156
96
7,199.810
316,799.24
2
-
1
3.00
412.00
0.13
317,211.24
18
141,489
184
476
196
6,128.716
864,514.87
2
8
-
42.00
12,968.00
1.50
877,482.87
19
184,805
345
2,160
332
12,981.538
3,640,726.15
6
19
2
76.65
31,506.58
0.87
3,672,232.73
20
79,095
162
175
118
5,275.860
348,303.44
3
2
3
79.00
4,716.00
1.35
353,019.44
21
119,431
184
113
167
5,064.000
267,856.00
11
3
1
60.00
5,440.00
2.03
273,296.00
22
86,155
158
198
170
5,741.000
407,764.00
3
3
2
55.00
5,820.00
1.43
413,584.00
23
101,246
238
541
193
7,109.310
971,237.24
5
8
1
70.72
13,482.88
1.39
984,720.12
24
87,475
142
91
212
5,552.717
252,610.87
8
7
3
25.00
12,500.00
4.95
265,110.87
25
43,914
284
32
187
9,465.820
163,863.28
2
1
-
87.00
1,948.00
1.19
165,811.28
26
138,050
166
472
182
2,923.300
839,693.20
6
1
2
25.00
2,500.00
0.30
842,193.20
27
40,844
138
493
128
5,439.000
861,756.00
2
40
-
-
64,000.00
7.43
925,756.00
28
182,984
122
1,891
123
3,374.526
3,088,298.11
3
11
3
95.92
19,183.68
0.62
3,107,481.79
29
39,310
119
130
87
3,564.160
257,056.64
1
-
1
-
400.00
0.16
257,456.64
30
65,275
87
100
77
3,181.010
203,524.04
2
1
2
65.00
2,660.00
1.31
206,184.04
31
86,290
357
102
296
7,409.755
311,239.02
4
8
3
36.60
14,146.40
4.55
325,385.42
32
41,646
120
357
122
3,765.890
635,063.56
1
-
1
20.00
480.00
0.08
635,543.56
33
122,070
136
194
164
4,147.790
392,591.16
3
2
-
40.00
3,360.00
0.86
395,951.16
34
141,030
196
434
221
8,295.360
815,981.44
4
86
1
53.59
138,214.36
16.94
954,195.80
35
74,114
250
265
249
7,169.670
552,278.68
1
-
2
-
800.00
0.14
553,078.68
36
66,279
180
381
159
5,878.030
696,712.12
5
1
2
49.00
2,596.00
0.37
699,308.12
37
76,590
195
242
157
6,031.730
474,126.92
4
3
2
10.00
5,640.00
1.19
479,766.92
38
178,350
203
353
203
10,428.390
687,713.56
10
13
3
61.64
22,246.56
3.23
709,960.12
39
114,275
123
357
125
3,989.150
637,156.60
5
1
2
42.50
2,570.00
0.40
639,726.60
40
104,478
209
78
142
5,790.111
204,760.45
4
3
3
35.74
6,142.95
3.00
210,903.40
41
80,830
167
56
152
3,080.440
162,721.76
1
-
-
50.00
200.00
0.12
162,921.76
42
122,676
130
394
152
4,685.600
709,942.40
1
1
3
46.00
2,984.00
0.42
712,926.40
43
96,211
164
280
160
4,910.963
531,643.85
5
15
-
-
24,000.00
4.51
555,643.85
44
20,168
101
2
61
27,939.855
139,359.42
1
-
2
13.00
852.00
0.61
140,211.42
45
72,648
110
187
88
5,297.390
355,589.56
2
3
3
81.00
6,324.00
1.78
361,913.56
46
208,928
137
628
172
5,096.486
1,093,985.94
1
33
3
31.09
54,124.36
4.95
1,148,110.30
47
155,243
231
411
315
10,359.440
825,037.76
6
5
-
-
8,000.00
0.97
833,037.76
48
181,367
209
855
202
3,341.570
1,462,166.28
2
21
1
-
34,000.00
2.33
1,496,166.28
49
100,360
210
1,111
90
4,812.680
1,832,850.72
1
-
2
32.00
928.00
0.05
1,833,778.72
50
83,493
134
236
138
6,425.977
458,503.91
1
2
3
41.84
4,567.36
1.00
463,071.27
รวม /(เฉลี่ย)
5,494,932
8,869
26,266
2
38.37
42,026,553.49
183
480
1
65.45
768,661.81
1.83
42,795,215.30
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2566 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2566 ดำเนินการได้ 183 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 480 ไร่ 1 งาน 65.45 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2565 ดำเนินการได้ 244 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 719 ไร่ - งาน 15.88 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2564 ดำเนินการได้ 250 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 522 ไร่ 2 งาน 65.68 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2563 ดำเนินการได้ 317 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 623 ไร่ 1 งาน 96.26 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 46.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2562 ดำเนินการได้ 317 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 737 ไร่ 1 งาน 15.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 98.31 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ - งาน 77.38 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.89 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,267 ไร่ - งาน 69.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 168.96 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 923 ไร่ 2 งาน 78.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.23 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 3856 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 10,377 ไร่ 1 งาน 44 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 207.55 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.73 ต่อพื้นที่กทม. ((42795215.299602/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2566 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100