ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2565
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
91,636
171
740
142
2,138.210
1,249,352.84
1
3
3
-
6,000.00
0.48
1,255,352.84
2
67,579
148
128
67
4,161.000
248,244.00
2
-
-
15.00
60.00
0.02
248,304.00
3
206,437
208
442
294
6,130.000
849,320.00
11
22
2
57.55
36,230.20
4.27
885,550.20
4
95,636
298
1,558
386
10,621.720
2,689,686.88
12
279
2
77.47
447,509.88
16.64
3,137,196.76
5
154,146
134
1,273
149
5,837.870
2,119,751.48
2
14
1
50.00
23,000.00
1.09
2,142,751.48
6
145,771
161
250
123
3,332.620
462,530.48
3
2
3
20.00
4,480.00
0.97
467,010.48
7
167,921
80
417
87
1,338.030
707,352.12
7
15
2
50.00
25,000.00
3.53
732,352.12
8
112,814
121
102
96
3,920.000
217,280.00
2
-
1
16.00
464.00
0.21
217,744.00
9
81,494
120
703
106
3,600.000
1,181,600.00
1
8
2
70.00
13,880.00
1.17
1,195,480.00
10
102,469
202
783
153
6,992.067
1,341,968.27
13
16
3
83.29
27,133.16
2.02
1,369,101.43
11
78,798
161
1,005
206
7,549.237
1,720,596.95
13
60
1
96.99
96,787.97
5.63
1,817,384.92
12
123,392
222
270
227
6,916.750
550,467.00
13
4
2
10.00
7,240.00
1.32
557,707.00
13
101,217
133
134
111
2,599.500
269,198.00
2
-
1
50.00
600.00
0.22
269,798.00
14
186,200
80
508
76
50,897.690
1,046,790.76
3
5
2
30.00
8,920.00
0.85
1,055,710.76
15
192,431
350
482
292
8,797.330
923,189.32
3
42
3
-
68,400.00
7.41
991,589.32
16
62,650
107
96
97
4,855.000
211,820.00
9
5
2
91.00
9,164.00
4.33
220,984.00
17
101,511
186
156
96
5,493.810
309,975.24
2
4
1
6.00
6,824.00
2.20
316,799.24
18
142,574
180
468
190
6,056.636
849,026.55
4
9
2
-
15,200.00
1.79
864,226.55
19
184,994
337
2,146
326
12,716.075
3,614,864.30
8
16
-
65.46
25,861.85
0.72
3,640,726.15
20
80,978
161
175
118
5,211.860
348,047.44
1
-
-
64.00
256.00
0.07
348,303.44
21
120,718
176
113
159
4,584.000
262,736.00
8
3
-
80.00
5,120.00
1.95
267,856.00
22
87,053
157
198
168
5,687.000
406,748.00
1
-
2
54.00
1,016.00
0.25
407,764.00
23
102,635
226
535
186
6,669.500
957,078.00
12
8
3
39.81
14,159.24
1.48
971,237.24
24
88,290
138
89
209
5,369.217
247,476.87
4
3
-
83.50
5,134.00
2.07
252,610.87
25
45,015
281
32
180
9,382.820
160,731.28
4
2
-
72.00
3,488.00
2.17
164,219.28
26
139,334
164
468
180
2,823.300
832,093.20
2
4
3
-
7,600.00
0.91
839,693.20
27
41,763
137
492
128
5,439.000
860,156.00
1
1
-
-
1,600.00
0.19
861,756.00
28
181,632
108
1,871
117
2,847.420
3,051,789.68
14
22
3
27.11
36,508.43
1.20
3,088,298.11
29
40,418
118
130
87
3,549.160
256,996.64
1
-
-
15.00
60.00
0.02
257,056.64
30
66,212
85
96
75
3,181.010
196,324.04
2
4
2
-
7,200.00
3.67
203,524.04
31
87,018
350
99
287
7,269.755
302,279.02
7
5
2
40.00
8,960.00
2.96
311,239.02
32
43,062
119
357
122
3,465.890
633,863.56
1
-
3
-
1,200.00
0.19
635,063.56
33
122,824
133
193
161
4,117.790
389,671.16
3
1
3
30.00
2,920.00
0.75
392,591.16
34
141,374
188
432
210
8,195.360
807,981.44
8
5
-
-
8,000.00
0.99
815,981.44
35
75,076
246
262
243
7,169.670
545,078.68
4
4
2
-
7,200.00
1.32
552,278.68
36
67,735
176
380
152
5,788.030
691,952.12
4
2
3
90.00
4,760.00
0.69
696,712.12
37
77,509
192
240
155
5,961.730
469,846.92
3
2
2
70.00
4,280.00
0.91
474,126.92
38
178,424
187
344
177
9,601.100
659,604.40
16
17
2
27.29
28,109.16
4.26
687,713.56
39
115,602
121
368
125
3,581.150
653,124.60
4
1
2
23.00
2,492.00
0.38
655,616.60
40
105,901
208
74
142
5,769.742
198,278.97
1
4
-
20.37
6,481.48
3.27
204,760.45
41
81,382
160
55
147
2,947.000
158,588.00
7
2
2
33.44
4,133.76
2.61
162,721.76
42
122,824
128
394
146
4,596.600
707,186.40
2
1
2
89.00
2,756.00
0.39
709,942.40
43
95,922
157
252
152
4,702.465
482,809.86
7
30
2
8.50
48,833.99
10.11
531,643.85
44
20,777
100
2
59
27,922.855
138,491.42
1
-
2
17.00
868.00
0.63
139,359.42
45
73,987
109
186
88
5,247.390
353,789.56
1
1
-
50.00
1,800.00
0.51
355,589.56
46
206,831
134
578
164
5,037.388
1,010,549.55
3
52
-
59.10
83,436.39
8.26
1,093,985.94
47
155,360
225
407
312
10,259.440
817,037.76
6
5
-
-
8,000.00
0.98
825,037.76
48
178,856
206
850
201
3,341.570
1,453,766.28
3
5
1
-
8,400.00
0.58
1,462,166.28
49
100,534
209
1,111
90
4,742.680
1,832,570.72
1
-
-
70.00
280.00
0.02
1,832,850.72
50
83,278
133
229
135
6,361.977
445,847.91
1
7
3
64.00
12,656.00
2.84
458,503.91
รวม /(เฉลี่ย)
5,527,994
8,631
25,559
2
77.41
40,895,509.66
244
719
-
15.88
1,150,463.51
2.81
42,045,973.17
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2565 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2565 ดำเนินการได้ 244 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 719 ไร่ - งาน 15.88 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2564 ดำเนินการได้ 251 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 522 ไร่ 2 งาน 70.68 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2563 ดำเนินการได้ 318 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 634 ไร่ 2 งาน 96.26 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 47.02 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2562 ดำเนินการได้ 318 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 737 ไร่ 2 งาน 30.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 98.34 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ - งาน 5.30 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.87 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,267 ไร่ - งาน 69.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 168.96 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 923 ไร่ 2 งาน 78.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.23 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 3676 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 9,908 ไร่ 1 งาน 26 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 198.17 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.68 ต่อพื้นที่กทม. ((42045973.167253/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2565 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100