ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2565
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
91,636
171
642
143
2,214.210
1,093,256.84
1
3
3
-
6,000.00
0.55
1,099,256.84
2
67,579
151
128
68
4,200.000
248,800.00
1
-
-
7.50
30.00
0.01
248,830.00
3
206,437
208
442
294
6,130.000
849,320.00
11
22
2
57.55
36,230.20
4.27
885,550.20
4
95,636
298
1,558
386
10,621.720
2,689,686.88
9
277
1
19.47
443,677.88
16.50
3,133,364.76
5
154,146
134
1,273
149
5,837.870
2,119,751.48
-
-
-
-
0.00
0.00
2,119,751.48
6
145,771
165
254
123
3,476.620
469,506.48
1
2
1
-
3,600.00
0.77
473,106.48
7
167,921
84
433
90
1,400.030
734,400.12
5
10
1
25.00
16,500.00
2.25
750,900.12
8
112,814
143
110
108
4,650.600
237,802.40
2
-
1
16.00
464.00
0.20
238,266.40
9
81,494
123
703
107
3,790.000
1,182,760.00
1
8
2
70.00
13,880.00
1.17
1,196,640.00
10
102,469
230
811
174
7,790.187
1,398,360.75
8
4
1
10.06
6,840.24
0.49
1,405,200.99
11
78,798
161
1,005
206
7,549.238
1,720,596.95
13
60
1
96.99
96,787.97
5.63
1,817,384.92
12
123,392
225
284
230
7,106.750
574,827.00
13
4
2
10.00
7,240.00
1.26
582,067.00
13
101,217
150
118
129
2,938.000
252,152.00
2
-
1
50.00
600.00
0.24
252,752.00
14
186,200
80
508
76
50,897.690
1,046,790.76
1
2
-
-
3,200.00
0.31
1,049,990.76
15
192,431
350
482
292
8,797.330
923,189.32
3
42
3
-
68,400.00
7.41
991,589.32
16
62,650
107
97
98
4,938.000
214,152.00
3
5
1
57.00
8,628.00
4.03
222,780.00
17
101,511
186
156
96
5,493.810
309,975.24
-
-
-
-
0.00
0.00
309,975.24
18
142,574
180
468
190
6,056.636
849,026.55
-
-
-
-
0.00
0.00
849,026.55
19
184,994
337
2,146
326
12,716.075
3,614,864.30
7
15
3
65.46
25,461.85
0.70
3,640,326.15
20
80,978
161
175
118
5,211.860
348,047.44
1
-
-
64.00
256.00
0.07
348,303.44
21
120,718
176
113
159
4,584.000
262,736.00
6
3
-
-
4,800.00
1.83
267,536.00
22
87,053
199
213
193
6,604.500
444,418.00
1
-
2
54.00
1,016.00
0.23
445,434.00
23
102,635
226
535
186
6,669.500
957,078.00
9
6
-
57.81
9,831.24
1.03
966,909.24
24
88,290
141
89
209
5,437.217
247,748.87
4
3
-
83.50
5,134.00
2.07
252,882.87
25
45,015
281
32
180
9,382.820
160,731.28
4
2
-
72.00
3,488.00
2.17
164,219.28
26
139,334
164
468
180
2,823.900
832,095.60
2
4
3
-
7,600.00
0.91
839,695.60
27
41,763
137
492
128
5,439.000
860,156.00
1
1
-
-
1,600.00
0.19
861,756.00
28
181,632
108
1,871
117
2,847.420
3,051,789.68
2
-
-
-
0.00
0.00
3,051,789.68
29
40,418
118
130
87
3,549.160
256,996.64
1
-
-
15.00
60.00
0.02
257,056.64
30
66,212
85
96
75
3,181.010
196,324.04
2
4
2
-
7,200.00
3.67
203,524.04
31
87,018
350
99
287
7,269.755
302,279.02
3
4
1
32.00
6,928.00
2.29
309,207.02
32
43,062
119
357
122
3,465.890
633,863.56
1
-
3
-
1,200.00
0.19
635,063.56
33
122,824
133
193
161
4,117.790
389,671.16
3
1
3
30.00
2,920.00
0.75
392,591.16
34
141,374
191
439
212
8,352.370
820,609.48
5
2
1
-
3,600.00
0.44
824,209.48
35
75,076
246
262
243
7,169.670
545,078.68
4
2
1
-
3,600.00
0.66
548,678.68
36
67,735
176
380
152
5,733.030
691,732.12
2
1
-
-
1,600.00
0.23
693,332.12
37
77,509
192
240
155
5,961.730
469,846.92
3
2
2
70.00
4,280.00
0.91
474,126.92
38
178,424
192
344
182
9,736.120
662,144.48
15
16
2
61.29
26,645.16
4.02
688,789.64
39
115,602
123
368
127
3,669.400
654,277.60
-
-
-
-
0.00
0.00
654,277.60
40
105,901
209
77
145
5,862.117
204,648.47
1
4
-
20.37
6,481.48
3.17
211,129.94
41
81,382
160
55
147
2,947.000
158,588.00
4
1
3
35.00
2,940.00
1.85
161,528.00
42
122,824
128
394
146
4,596.600
707,186.40
2
1
2
89.00
2,756.00
0.39
709,942.40
43
95,922
166
267
158
4,956.497
510,225.99
7
30
2
8.50
48,833.99
9.57
559,059.98
44
20,777
100
2
59
27,922.855
138,491.42
1
-
2
17.00
868.00
0.63
139,359.42
45
73,987
109
186
88
5,247.390
353,789.56
1
1
-
50.00
1,800.00
0.51
355,589.56
46
206,831
134
578
164
5,037.388
1,010,549.55
3
52
-
59.10
83,436.39
8.26
1,093,985.94
47
155,360
226
411
312
10,274.440
823,497.76
3
2
-
50.00
3,400.00
0.41
826,897.76
48
178,856
206
850
201
3,341.570
1,453,766.28
3
5
1
-
8,400.00
0.58
1,462,166.28
49
100,534
209
1,111
90
4,742.680
1,832,570.72
1
-
-
70.00
280.00
0.02
1,832,850.72
50
83,278
133
229
135
6,361.977
445,847.91
-
-
-
-
0.00
0.00
445,847.91
รวม /(เฉลี่ย)
5,527,994
8,781
25,597
2
1.42
40,956,005.68
176
617
3
23.60
988,494.40
2.41
41,944,500.09
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2565 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2565 ดำเนินการได้ 176 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 617 ไร่ 3 งาน 23.60 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2564 ดำเนินการได้ 254 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 527 ไร่ 1 งาน 63.05 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2563 ดำเนินการได้ 320 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 639 ไร่ 1 งาน 94.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 47.37 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2562 ดำเนินการได้ 319 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 742 ไร่ 2 งาน 30.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 99.01 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 358 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ 3 งาน 7.05 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.97 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,268 ไร่ 2 งาน 52.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 169.15 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 528 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,341 ไร่ 1 งาน 24.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.50 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 604 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,086 ไร่ - งาน 30.61 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 80.45 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 337 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,462 ไร่ 2 งาน 42.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 108.34 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 368 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 949 ไร่ - งาน 69.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 99.91 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 3640 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 9,849 ไร่ 3 งาน 39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 197.00 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.67 ต่อพื้นที่กทม. ((41944500.088731/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2565 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100