ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2564
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
93,193
157
733
127
2,138.210
1,232,152.84
14
10
3
-
17,200.00
1.40
1,249,352.84
2
69,139
142
124
63
3,941.000
239,364.00
3
4
3
97.00
7,988.00
3.34
247,352.00
3
204,900
200
424
290
6,076.000
818,704.00
8
19
-
54.00
30,616.00
3.74
849,320.00
4
96,330
286
1,466
368
10,120.970
2,533,283.88
12
97
3
0.75
156,403.00
6.17
2,689,686.88
5
155,297
133
1,271
148
5,837.870
2,116,151.48
1
2
1
-
3,600.00
0.17
2,119,751.48
6
148,290
158
250
123
3,190.620
461,962.48
3
-
1
42.00
568.00
0.12
462,530.48
7
170,791
71
384
76
1,188.030
649,552.12
9
36
-
50.00
57,800.00
8.90
707,352.12
8
115,508
119
102
96
3,736.000
216,544.00
2
-
1
84.00
736.00
0.34
217,280.00
9
83,897
119
702
106
3,578.000
1,179,912.00
1
1
-
22.00
1,688.00
0.14
1,181,600.00
10
103,617
187
778
141
6,332.470
1,326,529.88
15
9
2
59.60
15,438.39
1.16
1,341,968.27
11
78,749
150
1,003
189
6,837.084
1,707,748.34
11
8
-
12.15
12,848.61
0.75
1,720,596.95
12
123,700
209
267
211
6,495.750
537,583.00
13
8
-
21.00
12,884.00
2.40
550,467.00
13
103,377
129
134
106
2,559.500
267,038.00
4
1
1
40.00
2,160.00
0.81
269,198.00
14
187,377
78
502
74
50,897.690
1,036,390.76
2
6
2
-
10,400.00
1.00
1,046,790.76
15
193,303
347
466
287
8,797.330
895,589.32
3
17
1
-
27,600.00
3.08
923,189.32
16
63,861
105
94
95
4,768.000
207,472.00
2
2
2
87.00
4,348.00
2.10
211,820.00
17
103,791
180
155
95
5,203.810
306,815.24
6
1
3
90.00
3,160.00
1.03
309,975.24
18
144,732
176
453
183
5,868.716
821,474.87
4
17
1
60.00
27,840.00
3.39
849,314.87
19
186,144
325
2,086
319
12,467.440
3,515,069.76
12
62
1
48.63
99,794.54
2.84
3,614,864.30
20
82,733
158
175
118
5,204.680
348,018.72
3
-
-
7.18
28.72
0.01
348,047.44
21
122,410
171
112
146
4,354.000
255,016.00
5
4
3
30.00
7,720.00
3.03
262,736.00
22
88,535
156
187
165
5,611.000
387,644.00
1
11
3
76.00
19,104.00
4.93
406,748.00
23
104,366
212
524
166
5,966.500
928,666.00
14
17
3
3.00
28,412.00
3.06
957,078.00
24
89,417
132
87
206
5,061.700
241,846.80
6
3
2
7.52
5,630.07
2.33
247,476.87
25
45,757
275
32
180
8,738.190
158,152.76
5
1
1
55.63
2,222.52
1.41
160,375.28
26
140,817
160
466
176
2,703.300
826,813.20
4
3
1
20.00
5,280.00
0.64
832,093.20
27
43,338
136
487
128
5,439.000
852,156.00
1
5
-
-
8,000.00
0.94
860,156.00
28
181,821
106
1,866
116
2,822.420
3,043,289.68
2
5
1
25.00
8,500.00
0.28
3,051,789.68
29
41,524
117
130
87
3,532.160
256,928.64
1
-
-
17.00
68.00
0.03
256,996.64
30
67,388
83
94
72
3,058.010
191,432.04
2
3
-
23.00
4,892.00
2.56
196,324.04
31
87,856
347
94
283
7,269.755
292,679.02
3
6
-
-
9,600.00
3.28
302,279.02
32
44,923
115
353
120
3,259.890
625,839.56
4
5
-
6.00
8,024.00
1.28
633,863.56
33
124,318
129
192
155
4,067.790
385,471.16
4
2
2
50.00
4,200.00
1.09
389,671.16
34
142,197
179
426
204
8,095.360
795,581.44
9
7
3
-
12,400.00
1.56
807,981.44
35
76,564
243
261
239
7,035.670
541,342.68
3
2
1
34.00
3,736.00
0.69
545,078.68
36
69,264
173
380
145
5,788.030
689,152.12
3
1
3
-
2,800.00
0.41
691,952.12
37
78,687
186
236
155
5,876.730
463,106.92
6
4
-
85.00
6,740.00
1.46
469,846.92
38
178,971
178
295
165
9,181.940
574,727.76
9
53
-
19.16
84,876.64
14.77
659,604.40
39
117,108
117
357
123
3,221.150
633,284.60
2
-
3
45.00
1,380.00
0.22
634,664.60
40
107,458
208
74
142
5,769.742
198,278.97
-
-
-
-
0.00
0.00
198,278.97
41
81,623
154
51
139
2,897.000
148,788.00
6
6
-
50.00
9,800.00
6.59
158,588.00
42
123,609
126
392
142
4,454.900
701,819.60
2
3
1
41.70
5,366.80
0.76
707,186.40
43
96,092
149
239
145
4,295.916
457,583.67
8
15
3
6.55
25,226.20
5.51
482,809.86
44
21,324
99
2
57
27,879.505
137,518.02
1
-
2
43.35
973.40
0.71
138,491.42
45
75,735
108
185
88
5,243.390
352,173.56
1
1
-
4.00
1,616.00
0.46
353,789.56
46
207,272
132
546
159
4,952.758
957,011.03
2
33
1
84.63
53,538.52
5.59
1,010,549.55
47
156,203
218
404
304
9,906.440
807,625.76
7
5
3
53.00
9,412.00
1.17
817,037.76
48
177,979
202
846
195
3,341.570
1,444,966.28
4
5
2
-
8,800.00
0.61
1,453,766.28
49
102,704
208
1,110
90
4,739.810
1,830,959.24
1
1
-
2.87
1,611.48
0.09
1,832,570.72
50
84,233
127
228
134
6,054.017
442,616.07
6
2
-
7.96
3,231.84
0.73
445,847.91
รวม /(เฉลี่ย)
5,588,222
8,375
25,024
3
56.81
40,039,827.25
250
522
2
65.68
836,262.72
2.09
40,876,089.98
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2564 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2564 ดำเนินการได้ 250 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 522 ไร่ 2 งาน 65.68 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2563 ดำเนินการได้ 317 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 623 ไร่ 1 งาน 96.26 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 46.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2562 ดำเนินการได้ 317 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 737 ไร่ 1 งาน 15.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 98.31 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ - งาน 77.38 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.89 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,267 ไร่ - งาน 69.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 168.96 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 923 ไร่ 2 งาน 78.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.23 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 3429 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 9,177 ไร่ 3 งาน 63 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 183.56 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.61 ต่อพื้นที่กทม. ((40876089.977208/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2564 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100