ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2564
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
93,193
157
635
128
2,214.210
1,076,056.84
14
10
3
-
17,200.00
1.60
1,093,256.84
2
69,139
147
124
65
4,098.000
240,792.00
4
5
-
2.00
8,008.00
3.33
248,800.00
3
204,900
200
424
290
6,076.000
818,704.00
8
19
-
54.00
30,616.00
3.74
849,320.00
4
96,330
286
1,466
368
10,120.970
2,533,283.88
12
97
3
0.75
156,403.00
6.17
2,689,686.88
5
155,297
133
1,271
148
5,837.870
2,116,151.48
1
2
1
-
3,600.00
0.17
2,119,751.48
6
148,290
162
254
123
3,334.620
468,938.48
3
-
1
42.00
568.00
0.12
469,506.48
7
170,791
75
400
79
1,250.030
676,600.12
9
36
-
50.00
57,800.00
8.54
734,400.12
8
115,508
141
110
108
4,466.600
237,066.40
2
-
1
84.00
736.00
0.31
237,802.40
9
83,897
122
702
107
3,768.000
1,181,072.00
1
1
-
22.00
1,688.00
0.14
1,182,760.00
10
103,617
215
806
162
7,130.590
1,382,922.36
15
9
2
59.60
15,438.39
1.12
1,398,360.75
11
78,749
150
1,003
189
6,837.084
1,707,748.34
11
8
-
12.15
12,848.61
0.75
1,720,596.95
12
123,700
212
281
214
6,685.750
561,943.00
13
8
-
21.00
12,884.00
2.29
574,827.00
13
103,377
146
118
124
2,898.000
249,992.00
4
1
1
40.00
2,160.00
0.86
252,152.00
14
187,377
78
502
74
50,897.690
1,036,390.76
2
6
2
-
10,400.00
1.00
1,046,790.76
15
193,303
347
466
287
8,797.330
895,589.32
3
17
1
-
27,600.00
3.08
923,189.32
16
63,861
105
95
96
4,851.000
209,804.00
2
2
2
87.00
4,348.00
2.07
214,152.00
17
103,791
180
155
95
5,203.810
306,815.24
6
1
3
90.00
3,160.00
1.03
309,975.24
18
144,732
176
453
182
5,896.636
821,186.55
4
17
1
60.00
27,840.00
3.39
849,026.55
19
186,144
325
2,086
319
12,467.440
3,515,069.76
12
62
1
48.63
99,794.54
2.84
3,614,864.30
20
82,733
158
175
118
5,204.680
348,018.72
3
-
-
7.18
28.72
0.01
348,047.44
21
122,410
171
112
146
4,354.000
255,016.00
5
4
3
30.00
7,720.00
3.03
262,736.00
22
88,535
196
202
187
6,528.500
424,114.00
3
12
2
76.00
20,304.00
4.79
444,418.00
23
104,366
212
524
166
5,966.500
928,666.00
14
17
3
3.00
28,412.00
3.06
957,078.00
24
89,417
135
87
206
5,129.700
242,118.80
6
3
2
7.52
5,630.07
2.33
247,748.87
25
45,757
276
32
180
8,827.190
158,508.76
5
1
1
55.63
2,222.52
1.40
160,731.28
26
140,817
160
466
176
2,703.900
826,815.60
4
3
1
20.00
5,280.00
0.64
832,095.60
27
43,338
136
487
128
5,439.000
852,156.00
1
5
-
-
8,000.00
0.94
860,156.00
28
181,821
106
1,866
116
2,822.420
3,043,289.68
2
5
1
25.00
8,500.00
0.28
3,051,789.68
29
41,524
117
130
87
3,532.160
256,928.64
1
-
-
17.00
68.00
0.03
256,996.64
30
67,388
83
94
72
3,058.010
191,432.04
2
3
-
23.00
4,892.00
2.56
196,324.04
31
87,856
347
94
283
7,269.755
292,679.02
3
6
-
-
9,600.00
3.28
302,279.02
32
44,923
115
353
120
3,259.890
625,839.56
4
5
-
6.00
8,024.00
1.28
633,863.56
33
124,318
129
192
155
4,067.790
385,471.16
4
2
2
50.00
4,200.00
1.09
389,671.16
34
142,197
182
433
206
8,252.370
808,209.48
9
7
3
-
12,400.00
1.53
820,609.48
35
76,564
243
261
239
7,035.670
541,342.68
3
2
1
34.00
3,736.00
0.69
545,078.68
36
69,264
173
380
145
5,733.030
688,932.12
3
1
3
-
2,800.00
0.41
691,732.12
37
78,687
186
236
155
5,876.730
463,106.92
6
4
-
85.00
6,740.00
1.46
469,846.92
38
178,971
183
295
170
9,316.960
577,267.84
9
53
-
19.16
84,876.64
14.70
662,144.48
39
117,108
121
368
127
3,324.400
652,897.60
2
-
3
45.00
1,380.00
0.21
654,277.60
40
107,458
208
74
142
5,769.742
198,278.97
1
3
3
92.38
6,369.50
3.21
204,648.47
41
81,623
154
51
139
2,897.000
148,788.00
6
6
-
50.00
9,800.00
6.59
158,588.00
42
123,609
126
392
142
4,454.900
701,819.60
2
3
1
41.70
5,366.80
0.76
707,186.40
43
96,092
158
254
151
4,549.949
484,999.80
8
15
3
6.55
25,226.19
5.20
510,225.99
44
21,324
99
2
57
27,879.505
137,518.02
1
-
2
43.35
973.40
0.71
138,491.42
45
75,735
108
185
88
5,243.390
352,173.56
1
1
-
4.00
1,616.00
0.46
353,789.56
46
207,272
132
546
159
4,952.758
957,011.03
2
33
1
84.63
53,538.52
5.59
1,010,549.55
47
156,203
219
408
304
9,921.440
814,085.76
7
5
3
53.00
9,412.00
1.16
823,497.76
48
177,979
202
846
195
3,341.570
1,444,966.28
4
5
2
-
8,800.00
0.61
1,453,766.28
49
102,704
208
1,110
90
4,739.810
1,830,959.24
1
1
-
2.87
1,611.48
0.09
1,832,570.72
50
84,233
127
228
134
6,054.017
442,616.07
6
2
-
7.96
3,231.84
0.73
445,847.91
รวม /(เฉลี่ย)
5,588,222
8,527
25,070
0
38.37
40,112,153.46
254
527
1
63.05
843,852.22
2.10
40,956,005.68
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2564 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2564 ดำเนินการได้ 254 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 527 ไร่ 1 งาน 63.05 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 0.00 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 0.00 ไร่)
ปี 2563 ดำเนินการได้ 320 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 639 ไร่ 1 งาน 94.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 47.37 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2562 ดำเนินการได้ 319 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 742 ไร่ 2 งาน 30.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 99.01 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 358 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ 3 งาน 7.05 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.97 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,268 ไร่ 2 งาน 52.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 169.15 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 528 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,341 ไร่ 1 งาน 24.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.50 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 604 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,086 ไร่ - งาน 30.61 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 80.45 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 337 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,462 ไร่ 2 งาน 42.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 108.34 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 368 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 949 ไร่ - งาน 69.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 99.91 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 3464 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 9,232 ไร่ - งาน 15 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 184.64 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.61 ต่อพื้นที่กทม. ((40956005.684412/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2564 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100