ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2561
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
102,945
119
668
94
2,137.640
1,114,950.56
6
17
-
-
27,200.00
2.44
1,142,150.56
2
73,263
127
118
52
3,685.000
224,340.00
5
1
1
60.00
2,240.00
1.00
226,580.00
3
193,930
173
398
253
5,287.000
759,148.00
11
20
3
15.00
33,260.00
4.38
792,408.00
4
96,751
245
1,251
312
8,981.870
2,162,327.48
13
93
3
77.00
150,308.00
6.95
2,312,635.48
5
156,684
126
1,262
135
5,837.870
2,096,551.48
3
9
-
-
14,400.00
0.69
2,110,951.48
6
152,315
143
240
105
3,146.620
438,586.48
3
4
1
-
6,800.00
1.55
445,386.48
7
168,973
58
359
58
875.030
601,100.12
3
6
3
13.00
10,852.00
1.81
611,952.12
8
122,563
113
102
90
3,421.000
212,884.00
1
-
1
19.00
476.00
0.22
213,360.00
9
95,852
113
696
105
3,512.000
1,169,648.00
2
2
1
24.00
3,696.00
0.32
1,173,344.00
10
105,299
171
550
126
5,486.480
952,345.92
3
225
-
54.83
360,219.32
37.82
1,312,565.24
11
78,187
112
720
102
5,337.809
1,214,151.24
11
165
3
2.03
265,208.12
21.84
1,479,359.36
12
121,833
178
237
179
5,915.750
474,463.00
15
20
1
10.00
32,440.00
6.84
506,903.00
13
109,482
112
128
94
2,186.500
251,146.00
2
2
-
40.00
3,360.00
1.34
254,506.00
14
190,681
68
465
59
50,813.890
970,855.56
3
4
3
-
7,600.00
0.78
978,455.56
15
193,002
284
172
168
8,619.330
376,877.32
50
214
3
10.00
343,640.00
91.18
720,517.32
16
67,768
96
86
87
4,468.000
190,272.00
2
4
2
65.00
7,460.00
3.92
197,732.00
17
112,046
164
151
90
4,519.910
295,679.64
6
1
1
11.25
2,045.00
0.69
297,724.64
18
147,800
156
435
162
5,045.286
780,981.15
9
9
3
68.43
15,873.72
2.03
796,854.87
19
182,235
273
1,959
293
11,698.610
3,298,394.44
12
23
2
47.00
37,788.00
1.15
3,336,182.44
20
89,358
143
173
113
4,981.390
341,925.56
8
-
2
84.99
1,139.96
0.33
343,065.52
21
125,440
143
105
110
3,854.000
227,416.00
5
4
1
30.00
6,920.00
3.04
234,336.00
22
90,852
145
166
155
5,298.000
348,792.00
2
12
1
84.00
19,936.00
5.72
368,728.00
23
107,118
170
412
142
4,720.500
734,882.00
12
3
2
10.00
5,640.00
0.77
740,522.00
24
92,325
116
66
188
4,293.320
197,973.28
5
10
3
90.00
17,560.00
8.87
215,533.28
25
47,817
250
26
158
8,298.190
137,992.76
11
7
1
55.00
11,820.00
8.57
149,812.76
26
143,835
136
432
155
2,082.300
761,529.20
9
9
1
55.00
15,020.00
1.97
776,549.20
27
49,121
126
451
116
5,200.000
788,800.00
2
26
1
15.00
42,060.00
5.33
830,860.00
28
175,656
87
1,835
100
2,772.420
2,987,089.68
8
17
3
50.00
28,600.00
0.96
3,015,689.68
29
46,581
114
130
87
3,518.660
256,874.64
1
-
-
7.50
30.00
0.01
256,904.64
30
70,238
76
94
65
2,346.010
185,784.04
3
-
3
2.00
1,208.00
0.65
186,992.04
31
90,534
339
90
280
6,847.695
283,390.78
4
1
3
29.25
2,917.00
1.03
286,307.78
32
51,231
110
351
117
3,204.990
621,219.96
1
-
-
9.00
36.00
0.01
621,255.96
33
126,824
117
189
136
3,707.790
371,631.16
6
5
2
90.00
9,160.00
2.46
380,791.16
34
141,750
154
346
165
6,735.590
646,542.36
9
73
-
82.71
117,130.84
18.12
763,673.20
35
78,797
222
244
216
6,618.670
503,274.68
10
7
-
15.00
11,260.00
2.24
514,534.68
36
72,304
161
364
130
5,562.030
656,648.12
3
1
2
-
2,400.00
0.37
659,048.12
37
82,545
161
226
129
5,030.330
433,321.32
8
7
-
37.00
11,348.00
2.62
444,669.32
38
173,987
103
205
112
5,085.450
393,141.80
24
21
1
86.84
34,347.36
8.74
427,489.16
39
120,394
110
348
115
3,082.900
615,131.60
3
3
2
58.75
5,835.00
0.95
620,966.60
40
112,116
191
69
121
5,124.672
179,298.69
7
4
1
55.41
7,021.65
3.92
186,320.34
41
84,967
131
46
108
2,777.000
127,908.00
9
5
2
-
8,800.00
6.88
136,708.00
42
122,534
121
379
136
4,369.780
678,279.12
1
3
-
12.00
4,848.00
0.71
683,127.12
43
95,537
132
193
136
3,732.250
378,129.00
4
14
-
-
22,400.00
5.92
400,529.00
44
24,150
93
2
52
27,728.640
134,914.56
2
-
2
21.75
886.98
0.66
135,801.54
45
79,624
100
168
77
4,803.390
318,813.56
3
9
3
87.00
15,948.00
5.00
334,761.56
46
202,590
112
406
128
3,992.000
716,768.00
9
45
3
26.96
73,307.84
10.23
790,075.84
47
155,722
198
385
274
8,865.700
761,062.80
10
18
1
7.00
29,228.00
3.84
790,290.80
48
170,643
182
816
171
3,068.370
1,386,273.48
5
7
-
63.00
11,452.00
0.83
1,397,725.48
49
104,701
202
1,089
85
4,729.210
1,795,316.84
3
20
-
10.60
32,042.40
1.78
1,827,359.24
50
81,515
110
187
114
5,060.938
365,043.75
8
42
-
85.08
67,540.32
18.50
432,584.07
รวม /(เฉลี่ย)
5,682,415
7,386
22,449
3
67.78
35,919,871.12
355
1,214
-
77.38
1,942,709.51
5.41
37,862,580.63
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2561 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2561 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ - งาน 77.38 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.89 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,267 ไร่ - งาน 69.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 168.96 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 923 ไร่ 2 งาน 78.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.23 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 2545 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 7,294 ไร่ 1 งาน 85 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 145.89 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.41 ต่อพื้นที่กทม. ((37862580.62992/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2561 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100