ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2560
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
104,211
114
660
88
2,137.640
1,099,750.56
5
9
2
-
15,200.00
1.38
1,114,950.56
2
73,871
126
118
53
3,748.000
224,992.00
3
-
-
55.00
220.00
0.10
225,212.00
3
189,507
163
388
235
4,974.000
734,696.00
10
15
1
13.00
24,452.00
3.33
759,148.00
4
95,369
207
1,231
276
7,274.310
2,109,097.24
38
33
1
7.56
53,230.24
2.52
2,162,327.48
5
158,130
124
1,251
135
5,837.870
2,078,951.48
2
11
-
-
17,600.00
0.85
2,096,551.48
6
153,668
138
237
104
3,091.620
433,166.48
5
3
1
55.00
5,420.00
1.25
438,586.48
7
168,896
52
344
52
767.030
574,268.12
6
16
3
8.00
26,832.00
4.67
601,100.12
8
123,966
110
102
89
3,296.000
211,984.00
3
-
2
25.00
900.00
0.42
212,884.00
9
98,450
106
251
105
3,512.000
457,648.00
7
445
-
-
712,000.00
155.58
1,169,648.00
10
105,289
165
537
125
5,237.190
930,148.76
6
13
3
49.29
22,197.16
2.39
952,345.92
11
77,890
98
505
93
4,668.349
863,873.40
14
218
3
69.46
350,277.84
40.55
1,214,151.24
12
120,976
172
229
175
5,825.750
459,703.00
6
9
-
90.00
14,760.00
3.21
474,463.00
13
111,027
108
125
90
2,114.000
244,456.00
4
4
-
72.50
6,690.00
2.74
251,146.00
14
190,828
65
458
54
50,737.870
957,351.48
3
8
1
76.02
13,504.08
1.41
970,855.56
15
192,413
240
160
135
6,424.110
335,696.44
44
25
2
95.22
41,180.88
12.27
376,877.32
16
67,887
91
82
80
4,294.000
180,376.00
5
6
-
74.00
9,896.00
5.49
190,272.00
17
112,581
159
144
84
4,295.910
281,183.64
5
9
-
24.00
14,496.00
5.16
295,679.64
18
148,392
149
410
159
4,736.136
738,544.55
7
26
2
9.15
42,436.60
5.75
780,981.15
19
179,768
262
1,888
291
11,698.610
3,183,994.44
11
71
2
-
114,400.00
3.59
3,298,394.44
20
90,377
139
173
113
4,920.640
341,682.56
4
-
-
60.75
243.00
0.07
341,925.56
21
126,136
142
102
107
3,829.000
221,316.00
1
3
3
25.00
6,100.00
2.76
227,416.00
22
92,023
140
158
147
5,095.000
331,980.00
5
10
2
3.00
16,812.00
5.06
348,792.00
23
107,136
158
410
140
4,507.500
730,030.00
12
3
-
13.00
4,852.00
0.66
734,882.00
24
93,771
102
64
174
3,807.820
187,231.28
14
6
2
85.50
10,742.00
5.74
197,973.28
25
47,308
237
25
145
8,077.190
130,308.76
14
5
-
10.00
8,040.00
6.17
138,348.76
26
144,449
125
407
138
1,618.300
712,873.20
11
30
1
64.00
48,656.00
6.83
761,529.20
27
49,594
122
447
110
5,012.000
779,248.00
4
5
3
88.00
9,552.00
1.23
788,800.00
28
172,761
83
1,815
97
2,722.420
2,953,689.68
4
20
3
50.00
33,400.00
1.13
2,987,089.68
29
47,450
112
130
86
3,478.660
256,314.64
2
-
1
40.00
560.00
0.22
256,874.64
30
72,102
71
89
59
2,256.010
175,024.04
5
6
2
90.00
10,760.00
6.15
185,784.04
31
91,305
332
89
278
6,467.555
279,470.22
7
2
1
80.14
3,920.56
1.40
283,390.78
32
52,522
108
344
116
3,090.990
609,163.96
2
7
2
14.00
12,056.00
1.98
621,219.96
33
127,582
114
187
130
3,637.790
365,751.16
3
3
2
70.00
5,880.00
1.61
371,631.16
34
141,214
142
343
152
5,969.970
633,479.88
12
8
-
65.62
13,062.48
2.06
646,542.36
35
79,574
215
234
209
6,474.670
483,898.68
7
12
-
44.00
19,376.00
4.00
503,274.68
36
72,436
159
363
127
5,532.030
653,728.12
2
1
3
30.00
2,920.00
0.45
656,648.12
37
83,248
158
223
122
4,932.330
425,329.32
3
4
3
98.00
7,992.00
1.88
433,321.32
38
171,933
98
205
105
4,815.940
389,263.76
5
2
1
69.51
3,878.04
1.00
393,141.80
39
121,000
105
342
112
2,990.900
603,963.60
5
6
3
92.00
11,168.00
1.85
615,131.60
40
112,849
178
67
109
4,646.420
169,385.68
13
6
-
78.25
9,913.01
5.85
179,298.69
41
84,528
125
43
101
2,777.000
120,308.00
6
4
3
-
7,600.00
6.32
127,908.00
42
121,740
118
374
135
4,205.630
669,222.52
3
5
2
64.15
9,056.60
1.35
678,279.12
43
94,982
119
182
117
3,245.750
350,983.00
13
16
3
86.50
27,146.00
7.73
378,129.00
44
24,785
91
2
51
27,674.010
134,296.04
2
-
1
54.63
618.52
0.46
134,914.56
45
80,497
97
161
74
4,730.390
306,121.56
3
7
3
73.00
12,692.00
4.15
318,813.56
46
200,374
109
320
125
3,834.000
577,336.00
3
87
-
58.00
139,432.00
24.15
716,768.00
47
155,229
182
358
248
8,204.510
704,818.04
16
35
-
61.19
56,244.76
7.98
761,062.80
48
167,844
177
799
161
2,803.370
1,354,013.48
5
20
-
65.00
32,260.00
2.38
1,386,273.48
49
105,588
199
1,083
83
4,659.210
1,784,636.84
3
6
2
70.00
10,680.00
0.60
1,795,316.84
50
81,190
107
185
108
4,917.398
358,869.59
3
3
3
43.54
6,174.16
1.72
365,043.75
รวม /(เฉลี่ย)
5,686,646
7,013
21,183
2
4.80
33,893,619.19
376
1,267
-
69.98
2,027,479.93
5.98
35,921,099.12
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2560 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,267 ไร่ - งาน 69.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 168.96 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 923 ไร่ 2 งาน 78.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.23 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 2190 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 6,080 ไร่ 1 งาน 8 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 121.61 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.29 ต่อพื้นที่กทม. ((35921099.12192/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2560 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100