ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2559
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
106,233
107
648
75
2,020.640
1,074,882.56
7
15
2
17.00
24,868.00
2.31
1,099,750.56
2
74,796
116
112
48
3,536.000
212,544.00
10
7
3
12.00
12,448.00
5.86
224,992.00
3
184,306
138
357
186
4,144.000
662,176.00
25
45
1
30.00
72,520.00
10.95
734,696.00
4
94,242
187
1,170
259
6,408.420
2,001,233.68
20
67
1
65.89
107,863.56
5.39
2,109,097.24
5
159,514
123
1,051
135
5,837.870
1,758,951.48
1
200
-
-
320,000.00
18.19
2,078,951.48
6
155,048
123
209
95
3,091.620
384,766.48
15
30
1
-
48,400.00
12.58
433,166.48
7
168,278
45
311
49
717.030
520,068.12
7
33
3
50.00
54,200.00
10.42
574,268.12
8
125,964
106
102
84
3,176.000
209,504.00
4
1
2
20.00
2,480.00
1.18
211,984.00
9
101,576
105
245
105
3,512.000
448,048.00
1
6
-
-
9,600.00
2.14
457,648.00
10
105,613
157
535
115
4,923.300
921,693.20
8
5
1
13.89
8,455.56
0.92
930,148.76
11
77,604
86
453
78
4,021.699
772,086.80
12
57
1
46.65
91,786.60
11.89
863,873.40
12
120,613
146
210
145
5,447.750
415,791.00
26
27
1
78.00
43,912.00
10.56
459,703.00
13
113,338
105
100
88
1,984.000
203,136.00
3
25
3
30.00
41,320.00
20.34
244,456.00
14
190,483
61
367
48
50,696.840
809,187.36
4
92
2
41.03
148,164.12
18.31
957,351.48
15
192,281
171
137
100
4,249.290
276,197.16
69
37
-
74.82
59,499.28
21.54
335,696.44
16
69,349
89
76
77
4,162.000
169,048.00
2
7
-
32.00
11,328.00
6.70
180,376.00
17
115,202
156
143
77
4,169.410
276,277.64
3
3
-
26.50
4,906.00
1.78
281,183.64
18
149,102
132
400
137
3,910.275
710,441.10
17
17
2
25.86
28,103.44
3.96
738,544.55
19
176,724
251
1,812
285
11,675.610
3,059,902.44
11
77
2
23.00
124,092.00
4.06
3,183,994.44
20
91,405
136
157
110
4,782.270
314,329.08
3
17
-
38.37
27,353.48
8.70
341,682.56
21
127,716
139
88
101
3,789.000
196,356.00
3
15
2
40.00
24,960.00
12.71
221,316.00
22
93,297
130
123
130
4,613.000
267,252.00
10
40
1
82.00
64,728.00
24.22
331,980.00
23
107,397
146
370
138
4,270.500
664,282.00
12
41
-
37.00
65,748.00
9.90
730,030.00
24
95,478
83
57
159
2,973.550
166,694.20
19
12
3
34.27
20,537.08
12.32
187,231.28
25
46,777
223
23
133
7,877.190
121,508.76
14
5
2
-
8,800.00
7.24
130,308.76
26
144,661
119
393
124
1,618.300
684,873.20
6
17
2
-
28,000.00
4.09
712,873.20
27
50,673
115
438
96
4,787.000
758,348.00
7
13
-
25.00
20,900.00
2.76
779,248.00
28
169,212
79
1,748
94
2,672.420
2,845,089.68
4
67
3
50.00
108,600.00
3.82
2,953,689.68
29
48,585
110
130
83
3,427.660
254,910.64
2
-
3
51.00
1,404.00
0.55
256,314.64
30
71,864
68
74
58
2,146.750
150,187.00
3
15
2
9.26
24,837.04
16.54
175,024.04
31
92,197
327
87
270
6,183.475
271,933.90
5
4
2
84.08
7,536.32
2.77
279,470.22
32
53,899
104
339
108
3,036.990
597,747.96
4
7
-
54.00
11,416.00
1.91
609,163.96
33
128,461
97
181
113
2,832.950
346,131.80
17
12
1
4.84
19,619.36
5.67
365,751.16
34
140,702
131
331
137
5,392.740
605,970.96
11
17
-
77.23
27,508.92
4.54
633,479.88
35
80,211
209
225
202
6,390.670
466,362.68
6
10
3
84.00
17,536.00
3.76
483,898.68
36
73,597
155
359
122
5,406.410
644,825.64
4
5
2
25.62
8,902.48
1.38
653,728.12
37
84,157
144
199
112
4,384.920
380,739.68
14
27
3
47.41
44,589.64
11.71
425,329.32
38
170,070
86
190
90
4,111.470
356,445.88
12
20
2
4.47
32,817.88
9.21
389,263.76
39
121,843
103
297
112
2,890.900
531,563.60
2
45
1
-
72,400.00
13.62
603,963.60
40
113,521
170
62
105
4,209.420
158,037.68
8
7
-
37.00
11,348.00
7.18
169,385.68
41
84,214
119
41
94
2,675.500
113,902.00
6
4
-
1.50
6,406.00
5.62
120,308.00
42
120,136
109
350
121
3,770.630
623,482.52
9
28
2
35.00
45,740.00
7.34
669,222.52
43
93,854
102
168
93
2,681.750
316,727.00
17
21
1
64.00
34,256.00
10.82
350,983.00
44
25,694
90
2
48
27,611.650
132,846.60
1
-
3
62.36
1,449.44
1.09
134,296.04
45
81,745
93
160
67
4,529.390
300,917.56
4
3
1
1.00
5,204.00
1.73
306,121.56
46
197,715
103
282
121
3,603.220
514,012.88
6
39
2
30.78
63,323.12
12.32
577,336.00
47
154,389
166
334
225
7,698.510
655,194.04
16
31
-
6.00
49,624.00
7.57
704,818.04
48
165,281
170
776
150
2,491.050
1,311,564.20
7
26
2
12.32
42,449.28
3.24
1,354,013.48
49
106,657
165
1,082
81
4,454.410
1,781,417.64
34
2
-
4.80
3,219.20
0.18
1,784,636.84
50
80,735
93
174
91
4,221.525
331,686.10
14
16
3
95.87
27,183.49
8.20
358,869.59
รวม /(เฉลี่ย)
5,696,409
6,488
19,844
2
18.97
31,751,275.90
525
1,338
3
85.82
2,142,343.30
6.75
33,893,619.19
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2559 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 923 ไร่ 2 งาน 78.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.23 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 1814 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 4,813 ไร่ - งาน 38 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 96.26 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.16 ต่อพื้นที่กทม. ((33893619.19312/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2559 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100