โครงการพัฒนาระบบบันทึกและโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลเส้นทางเก็บขนมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร (route map)
 
สำหรับประชาชน
    Android Application Garbag Point
 
 
 

		
		สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล