ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2563
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
101,244
142
714
118
2,138.210
1,198,152.84
15
21
1
-
34,000.00
2.84
1,232,152.84
2
71,197
141
124
62
4,035.000
239,340.00
4
-
2
30.00
920.00
0.38
240,260.00
3
202,094
190
419
279
5,767.000
805,068.00
10
8
2
9.00
13,636.00
1.69
818,704.00
4
97,095
270
1,405
347
9,578.770
2,425,115.08
16
67
2
42.20
108,168.80
4.46
2,533,283.88
5
156,605
132
1,270
147
5,837.870
2,114,151.48
1
1
1
-
2,000.00
0.09
2,116,151.48
6
150,108
153
246
118
3,190.620
453,562.48
5
5
1
-
8,400.00
1.85
461,962.48
7
170,021
71
395
74
1,150.030
666,200.12
4
6
2
-
10,400.00
1.56
676,600.12
8
119,150
120
102
96
3,727.000
216,508.00
1
-
-
50.00
200.00
0.09
216,708.00
9
89,769
118
701
105
3,678.000
1,178,312.00
1
1
-
-
1,600.00
0.14
1,179,912.00
10
104,779
178
776
137
5,883.810
1,319,935.24
9
4
-
48.66
6,594.64
0.50
1,326,529.88
11
78,548
138
929
178
6,317.970
1,582,871.88
12
78
-
19.11
124,876.46
7.89
1,707,748.34
12
123,048
203
259
208
6,355.750
523,023.00
6
9
-
40.00
14,560.00
2.78
537,583.00
13
106,049
123
133
101
2,499.500
263,198.00
6
2
1
60.00
3,840.00
1.46
267,038.00
14
189,000
74
490
65
50,897.690
1,013,590.76
4
14
1
-
22,800.00
2.25
1,036,390.76
15
193,491
341
441
279
8,797.330
852,389.32
6
27
-
-
43,200.00
5.07
895,589.32
16
66,152
102
91
95
4,731.000
202,524.00
3
4
2
20.00
7,280.00
3.59
209,804.00
17
107,732
176
151
95
5,203.810
300,415.24
4
4
-
-
6,400.00
2.13
306,815.24
18
146,108
169
447
177
5,629.636
808,518.55
7
7
3
67.00
12,668.00
1.57
821,186.55
19
185,824
298
2,033
308
11,795.610
3,423,182.44
27
57
1
71.83
91,887.32
2.68
3,515,069.76
20
86,898
155
175
118
5,192.030
347,968.12
3
-
-
12.65
50.60
0.01
348,018.72
21
126,310
159
110
130
4,034.000
244,136.00
12
6
3
20.00
10,880.00
4.46
255,016.00
22
90,125
192
194
181
6,471.500
408,686.00
4
9
2
57.00
15,428.00
3.78
424,114.00
23
105,684
197
515
154
5,260.500
906,642.00
15
13
3
6.00
22,024.00
2.43
928,666.00
24
90,869
127
80
198
4,844.700
226,578.80
5
9
2
17.00
15,268.00
6.74
241,846.80
25
48,227
268
31
177
8,642.190
154,968.76
8
2
-
85.00
3,540.00
2.28
158,508.76
26
142,237
151
452
170
2,447.300
800,989.20
9
16
-
56.00
25,824.00
3.22
826,813.20
27
47,085
132
476
125
5,338.000
832,952.00
4
12
-
1.00
19,204.00
2.31
852,156.00
28
180,769
98
1,856
110
2,822.420
3,024,889.68
8
11
2
-
18,400.00
0.61
3,043,289.68
29
43,485
116
130
87
3,528.160
256,912.64
1
-
-
4.00
16.00
0.01
256,928.64
30
69,382
81
94
67
2,978.010
189,112.04
2
1
1
80.00
2,320.00
1.23
191,432.04
31
88,998
345
92
283
7,026.945
288,507.78
2
2
2
42.81
4,171.24
1.45
292,679.02
32
47,701
112
351
117
3,228.990
621,315.96
3
2
3
30.90
4,523.60
0.73
625,839.56
33
126,160
126
192
149
3,997.790
382,791.16
3
1
2
70.00
2,680.00
0.70
385,471.16
34
142,586
171
414
189
7,644.120
768,576.48
8
16
3
51.24
27,004.96
3.51
795,581.44
35
77,814
238
258
231
6,996.670
533,186.68
5
5
-
39.00
8,156.00
1.53
541,342.68
36
72,568
167
377
139
5,688.030
681,552.12
6
4
3
-
7,600.00
1.12
689,152.12
37
80,509
177
233
150
5,676.530
455,506.12
9
4
3
0.20
7,600.80
1.67
463,106.92
38
177,769
164
244
156
8,366.270
486,265.08
18
56
-
41.49
89,765.96
18.46
576,031.04
39
118,574
118
356
125
3,252.400
632,609.60
3
12
2
72.00
20,288.00
3.21
652,897.60
40
109,653
204
72
137
5,593.034
192,372.14
4
3
2
76.71
5,906.83
3.07
198,278.97
41
87,225
145
51
123
2,777.000
141,908.00
9
4
1
20.00
6,880.00
4.85
148,788.00
42
124,048
124
388
139
4,409.200
694,036.80
2
4
3
45.70
7,782.80
1.12
701,819.60
43
96,059
142
228
137
4,021.738
435,686.95
7
13
2
74.18
21,896.71
5.03
457,583.67
44
22,463
98
2
55
27,868.735
136,674.94
1
-
2
10.77
843.08
0.62
137,518.02
45
77,773
105
183
85
5,025.390
346,901.56
3
3
1
18.00
5,272.00
1.52
352,173.56
46
206,278
128
479
152
4,838.690
846,554.76
4
69
-
14.07
110,456.27
13.05
957,011.03
47
156,354
214
401
299
9,649.700
799,798.80
4
4
3
56.74
7,826.96
0.98
807,625.76
48
176,022
195
833
191
3,146.570
1,421,786.28
7
14
1
95.00
23,180.00
1.63
1,444,966.28
49
104,285
207
1,110
87
4,739.810
1,829,759.24
1
-
3
-
1,200.00
0.07
1,830,959.24
50
84,340
120
227
127
5,613.017
436,452.07
7
3
3
41.00
6,164.00
1.41
442,616.07
รวม /(เฉลี่ย)
5,666,264
8,115
24,445
0
34.05
39,112,136.18
318
634
2
96.26
1,015,585.03
2.60
40,127,721.21
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2563 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2563 ดำเนินการได้ 318 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 634 ไร่ 2 งาน 96.26 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 47.02 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2562 ดำเนินการได้ 318 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 737 ไร่ 2 งาน 30.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 98.34 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 357 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ 2 งาน 83.05 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.96 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,268 ไร่ 2 งาน 52.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 169.15 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 360 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 926 ไร่ - งาน 84.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.50 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 3188 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 8,671 ไร่ 1 งาน 7 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 173.43 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.56 ต่อพื้นที่กทม. ((40127721.214986/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2563 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100