พัฒนาโดย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร